İŞ YERİNİZDE, EVİNİZDE
PCR TESTİKişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


Biz, ÖRNEK TIP MERKEZİ TİC. A.Ş. (Örnek Tıp) olarak kişisel verilerinizin güvenliğini oldukça önemsiyor ve mahremiyetinize saygı duyuyoruz. Bu itibarla tüm kişisel verilerinizin, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“Kanun”) kapsamında, “Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik”, “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ve diğer tüm ilgili mevzuatları göz önünde bulundurarak, “Veri Sorumlusu” sıfatımız ile hangi koşullarda elde edildiğini, nasıl işlendiğini, saklandığını ve hangi koşullarda kimler ile paylaşıldığını ve bu kişisel bilgileriniz ile ilgili haklarınızı aşağıda bilginize sunuyoruz.


Tanımlar


İşbu aydınlatma metninde geçen;


Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Kişisel verilerin işlenmesi ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder. 6698 sayılı kanun gereği, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, “Kişisel Veri” olarak yukardaki tanım kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla Örnek Tıp tarafından işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz aşağıda izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydedilmekte, aktarılmakta, paylaşılmakta ve saklanmaktadır.


Kişisel Verilerinizin Toplanması


Kişisel Verilerin Toplanmasında Yöntemler ve Hukuki Sebepler;Karşılama Ateş ölçümü, HES Kodu
Hasta Kabul / Vezne Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik No, baba adı, anne adı, yabancı dil bilgileri (Yabancı uyruklu vatandaşlar için), Kredi kartı bilgileri, banka hesap numarası, özel sağlık sigortası poliçesi ödeme bilgileri, sgk provizyon bilgileri, fatura bilgileri
Sağlık Hizmeti Tıbbi tanı ve tedavi hizmeti kapsamında, sır saklamakla yükümlü sağlık çalışanları tarafından edinilen ve HBYS sistemine işlenen sağlık verileri, her türlü laboratuvar sonuçları,
Hasta Hakları İsim Soyisim, Telefon Numarası, T.C. Kimlik Numarası, E-posta Adresi, Talep İçeriği, Tıbbi bilgiler
Görsel ve İşitsel Veri Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, güvenlik kamera kayıtları
Çalışan Adayı Verileri Doldurulan başvuru formları ve özgeçmiş içerisinde tarafımıza iletilen tüm kişisel veriler
Çağrı Merkezi ve Santral Verileri Adı, Soyadı, TC Kimlik Numarası, Telefon numarası, E-posta Adresi, Yaş,Randevu Bilgisi, Telefon Görüşmesi Ses Kaydı, Şikayetler, Misafir Memnuniyet anketleri
Güzellik Merkezi Adı, Soyadı, TC Kimlik Numarası, Adres, Telefon numarası, E-posta Adresi, Randevu Bilgisi, ayakkabı numarası, giysi bedeni, boy, kilo,
Web Sitesi Çerezler, IP Adresi, Gezinme Verileri, Bilgi edinme formu (Ad, soyad, e-posta adresi, Telefon numarası ) İş başvuru formu
Satınalma Gerçek Kişi Vergi Mükellefleri İçin; Ad Soyad, E-posta, Adres, Telefon, TC Kimlik Numarası Vergi Dairesi, Vergi Numarası, İmza Beyanı
Mobil Sağlık Hizmeti Ad, Soyad, Adres, Telefon, TC Kimlik numarası, sağlık durumu, laboratuvar tetkiki sonuçları
 

Kişisel verileriniz;


Kişisel Verilerinizin İşlenmesi


Kişisel verileriniz, aşağıdaki sebeplerle işlenmektedir.


Kişisel Verilerinizin Saklanması


Yukarıda toplanma ve işlenme şartlarının izah edildiği kişisel verileriniz, Örnek Tıp Merkezi nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde, başta 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu “Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler)” yönergeleri olmak üzere, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda gizli olarak saklanacak, yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.


Kişisel Verilerinizin Aktarılması


Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlarla KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri ve ilgili düzenlemeler kapsamında, kanunen sağlamakla yükümlü olduğumuz hizmetlerin ifası ve kayıt altına alınması amaçlı, ilgili sigorta şirketleri, kamu kurumları ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

Ayrıca veri aktarımı gereken durumlarda, aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olmak kaydıyla yurt içindeki hizmetlerinden faydalanılan, bilgi teknolojileri, çağrı merkezi hizmetleri, SMS hizmetleri, arşiv, matbaa, kart basımı, dağıtım firması gibi hizmet sağlayıcılara ve iş birliği içerisinde olduğumuz diğer üçüncü tüzel kişilere, belli gizlilik anlaşması koşulları içerisinde aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.


Açık rıza beyanı gerekliliği bulunmayan durumlarKişisel Verilerinizin Saklanma Süreleri


Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu, 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Sağlık Uygulama Tebliği ve Hasta Hakları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, kişisel verinin türüne ve işlenme sebeplerine göre ön görülen sürelerle saklanmaktadır.


İlgili Kişinin Hakları


Kanunun 11. Maddesi çervesinde haklarınız aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.


KVKK Başvuru İletişim Kanallarımız:


KVKK’nın 13. maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve ilgili taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Örnek Tıp Merkezine iletebilirsiniz.


Başvuruda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebiniz kabul edilebilir veya gerekçesi açıklanarak reddedilebilir. Cevabımız yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza bildirilecektir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde gereği tarafımızca yerine getirilecektir. Başvurunun tarafımızın hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret iade edilecektir.


KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında, aşağıda yazılı başvuru kanalları üzerinden, ekinde aşağıdaki başvuru formu bulunmak sureti ile tarafımıza ulaşabilir ve taleplerinizi iletebilirsiniz.


İş bu aydınlatma metni, Örnek Tıp Merkezi LTD Şti tarafından internet sitesi ve diğer sair yöntemlerle ilgili kişilerin erişimine sunulmuştur. Veri işleme yöntem ve faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik olması halinde halinde güncelleme yapılarak aynı yöntemlerle yayınlanacaktır.KVKK AÇIK RIZA BEYANI


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, hasta aydınlatma metnini okuduğumu ve kişisel verilerimin ÖRNEK TIP MERKEZİ TİC. A.Ş. (“Örnek Tıp Merkezi“) tarafından, nasıl işlendiği ve saklandığı konusunda ayrıca kişisel verilerimin işlenmesi ve istemem durumunda İYS sistemi dahil olmak üzere kanunda belirtilen yöntemler ile rızamı geri çekebileceğim konusunda ki yasal haklarım ve hususunda bilgilendirildim.

İlgili kanun kapsamında aşağıda ki hususlarda, tarafıma tebliğ edildiği şekli ile Örnek Tıp Merkezi tarafından kişisel verilerimin işlenmesine izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

• Örnek Tıp Merkezi tarafından sağlanan yeni hizmet, kampanya ve bilgilendirmeler konusunda SMS, E-Posta ve telefon gibi arama yolları ile tarafımla iletişime geçilmesine izin veriyorum.